Warto wiedzieć

Poprawne funkcjonowanie rynku finansowego wymaga nadzoru. Tę funkcję pełni przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego.

Ponieważ moje podejście do inwestowania i finansów osobistych opiera się przede wszystkim na transferze wiedzy – to od lat bardzo cenię i promuję działania instytucji w tym zakresie. A wiele dobrego realizuje Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Na początek bardzo ważne informacje

Potocznie rola KNF czy innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym może być błędnie interpretowana. Szczerze – nie wiem dlaczego chyba nikt wcześniej wprost poniższych informacji nie opisał?

Musisz wiedzieć że:

 • zakres nadzoru KNF dotyczy tak zwanych „instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie„. Czyli np. akcji / obligacji korporacyjnych / funduszy inwestycyjnych
 • Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje takich form inwestycji jak weksle, umowy inwestycyjne, udziały w spółkach czy też pożyczki do spółek ponieważ nie są to 'instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy’
 • Nadzór KNF nad akcjami/obligacjami przedsiębiorstw /funduszy – absolutnie nie gwarantuje jakości tych inwestycji. I absolutnie nie gwarantuje bezpieczeństwa inwestycji. Innymi słowy – także inwestycje np. w obligacje korporacyjne (która to forma inwestowania objęta jest nadzorem KNF) mogą oznaczać utratę części lub całości kapitału.
 • KNF (oprócz oczywiście wielu innych pól działania) w przypadku nadzoru nad określonymi inwestycjami bardziej skupia się na poprawności procesu oferowania oraz nadzoru określonych podmiotów rynku (np. Domów Maklerskich) czy też zasad przedstawiania informacji o tych instrumentach dla inwestorów. Natomiast nie ocenia przyszłości spółek czy też kondycji biznesów które np. emitują obligacje korporacyjne! O ile oczywiście firmy te nie naruszą jakichś ustaw.

Jeżeli korzystasz z usług dowolnego Domu Maklerskiego to doskonale znasz bardzo dużo formalności i dodatkowych wymogów, ankiet MIFID itp. To jeden z przykładów wymogów ustawowych, które nadzoruje KNF. Ten akurat ma na celu minimalizować ryzyko misselingu.


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Do zadań Komisji należy ponadto:

 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Zgodnie z nazwą do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

W zakresie tematów związanych z różnymi formami inwestycji UOKiK realizuje m.in. takie działania:

 • postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • podawanie do publicznej wiadomości,ostrzeżeń konsumenckich
 • publikowanie bezpłatnych komunikatów dotyczących zachowań i zjawisk, które mogą istotnie zagrażać interesom konsumentów
 • wyrażanie istotnego poglądu w sprawie

Wybrane akcje edukacyjne / portale

KNF oraz UOKiK prowadzą wiele akcji edukacyjnych. Są też inicjatywy innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym.

Każda taka akcja edukacyjna jest bardzo potrzebna. Kibicuję i jednocześnie promuję te rozwiązania na moich blogach.

Akcje edukacyjne KNF znajdziesz na stronach KNF w menu Dla Konsumenta / Kampanie Społeczne: