Niniejszy serwis internetowy należy do Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse  z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1  z numerem NIP: 618-164-12-13.


Aby czytelnik miał pełną wiedzę o statusie prawnym mojej działalności zarówno jako firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse jak i mojej działalności jako osoba fizyczna: Remigiusz Stanisławek byłoby niepraktycznym informacje te osobno udostępniać na dwóch osobnych portalach.

Niniejszy portal prowadzony jest przez firmę Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse, ale dla pełnego obrazu załączam tutaj także informacje dotyczące prawnego umocowania mojej działalności jako osoba fizyczna – Remigiusz Stanisławek.

O tym dlaczego komunikuję te informacje umieściłem na stronie z opisem wyjaśnień czym formalnie różni się Remigiusz Stanisławek (osoba fizyczna) or Remigiusz Stanisławka (właściciel firmy Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse).

Oferowanie ubezpieczeń na życie

Możliwość oferowania ubezpieczeń na życie, przygotowywania propozycji ubezpieczeniowych, badania potrzeb ubezpieczeniowych oraz  podpisywania umów jest działalnością nadzorowaną przez KNF. I wymaga uzyskania wpisu do rejestru w jednej z form. W moim przypadku jest to OFWCA – czyli Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne. Mój numer pośrednika to 11339231/P. Sprawdzić to możesz na stronie rejestru KNF: https://rpu.knf.gov.pl/search/agentsEmployee/11339231%2FP/396585. Szczegółowe informacje podaję na tej stronie.

Wpis do rejestru jest na osobę fizyczną: Remigiusz Stanisławek

Edukacja finansowa i planowanie finansowe

Poza wyjątkami (jak np. Wielka Brytania) usługi planowania finansowego i doradztwa finansowego (w zakresie nie obejmującym instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy) nie są regulowane.

Niemniej organizacja, z którą od ponad dekady współpracuję (Europejska Akademia Planowania Finansowego) w 2010 roku wpisała zawód Doradcy Finansowego do klasyfikacji zawodów (kod zawodu 241202) (Dz. U. nr 82 poz. 537). Dodatkowo w 2013 roku udało się zatwierdzić pakiet kompetencji w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

W Polsce nie ma centralnej certyfikacji Doradców Finansowych. Są dwie organizacje wydające uznawane w Europie certyfikaty. Jedną z nich jest EFFP.

Posiadam od 2013 roku tytuł European Financial Guide.

Certyfikat jest na osobę fizyczną: Remigiusz Stanisławek

Nie jestem Licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym

I nie zamierzam nim być. Wyjaśnienia różnić między Doradcą Finansowym i Doradcą Inwestycyjnym – znajdziesz szczegółowo opisane na tej stronie.

Nie prowadzę tym samym żadnych usług mających cechy Doradztwa Inwestycyjnego.

Inwestycje w biznesy – udziały w spółkach i pożyczki

Inwestycje kapitałowe w formie pożyczek do spółek oraz udziałów w spółkach nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i nie są w żaden sposób certyfikowane.

Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i nie są w żaden sposób certyfikowane.

Inwestycje w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie

Czyli inwestycje np. w obligacje korporacyjne lub akcje spółek podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferującym tego typu inwestycje może być Dom Maklerski (a w rzadkich przypadkach sama spółka przy udziale formalnym Domu Maklerskiego).

Współpracę z Domem Maklerskim realizuję jako osoba fizyczna (Remigiusz Stanisławek) a nie jako firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse. Przy czym jest to współpraca za pośrednictwem (nadzorowanego przez KNF) Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego.

Realizuję ją na podstawie pełnomocnictwa (do wglądu na każdym spotkaniu).

Czynności, które wykonuję (jako osoba fizyczna) na rzecz Domu Maklerskiego z pośrednictwem AFI wynikają z art. 79-81 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) i obejmują:

  • składanie wskazanym przez Dom Maklerski potencjalnym Inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Dom Maklerski S.A.,
  • przekazywanie Inwestorom lub Klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych przez Dom Maklerski a związanych z usługami świadczonymi przez Dom Maklerski,
  • przyjmowanie od Inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Dom Maklerski i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
  • przyjmowanie od Inwestorów lub Klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych przez Dom Maklerski, a związanych z usługami świadczonymi przez Dom Maklerski, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
  • udzielanie Inwestorom i Klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A
  • zawierania umów o świadczenie usług między inwestorem a Domem Maklerskim