Informacje o ryzykach w inwestowaniu

Na moich stronach przedstawiam podstawowe czynniki, które mogą w mniejszym lub większym stopniu zagrozić działalności poszczególnych biznesów i inwestycji w w szczególności czynniki związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową biznesów w które inwestujemy.

Każde z omawianych ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność operacyjną, sytuację finansową i możliwości rozwoju biznesów.

Wymienione czynniki ryzyka mogą nie być jedynymi, które dotyczą inwestycji. Inwestor musi mieć świadomość, iż nie jest możliwym wymienienie wszystkich zagrożeń i ryzyk na jakie narażone są biznesy i inwestycje, gdyż otoczenie rynkowe, w którym funkcjonuje jest skomplikowane i podlega ciągłym
zmianom.

Oprócz ryzyk biznesowych nie można tracić z pola widzenia ryzyk osobowych – zmian zarządów spółek, zmian polityki biznesowej czy polityki dywidendowej czy też w skrajnym przypadku ryzyka malwersacji finansowych czy wręcz wyprowadzania kapitału na szkodę inwestorów.

Każdy Inwestor musi być świadomy, że zrealizowanie ryzyk może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową spółek / biznesów i może skutkować utratą części a nawet całości zainwestowanego przez Inwestora kapitału.

Adekwatność inwestycji dla inwestora

Każdy Inwestor rozważający jakąkolwiek inwestycję powinien oszacować, czy jest ona dla niego odpowiednia. Każdy inwestor powinien posiadać:

  • wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny produktu finansowego
  • wystarczające zasoby finansowe oraz płynność w związku z ryzykiem związanym z inwestycją
  • znajomość rynków finansowych
  • umiejętność oceny wpływu różnych czynników mogących wpłynąć na inwestycję. W szczególności: poziomu stóp procentowych, wysokości inflacji, obecnej sytuacji gospodarczej jak i różnych scenariuszy rozwoju gospodarczego
  • akceptację i zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk

 


Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze, uwagi dotyczące powyższego tekstu lub chcesz dopytać o szczegóły napisz, zadzwoń! Nie ma złych pytań!